Alt plus | Inovativne jezikovne storitve ALT PLUS izvaja certificirana izobraževanja in tečaje za memoQ Alt plus je pooblaščeni prodajalec programske opreme za upravljanje prevajalskih projektov Alt plus je certificirani izvajalec tečajev in izobraževanj za SDL Trados
English | Slovenščina

Slovar osnovne prevajalske terminologije

computer-aided translation (CAT) – računalniško podprto prevajanje
Programska oprema, ki pomaga pri procesu prevajanja besedila iz enega jezika v drugega.

globalization (g11n) – globalizacija
V tem kontekstu globalizacija pomeni poslovne izzive, povezane z uvajanjem izdelka na svetovni trg, na primer lokalizacijo v podjetju po končani internacionalizaciji in oblikovanju izdelka.

globalization management system (GMS) – sistem za upravljanje globalizacije
Sistem, v katerem je mogoče upravljati prevajanje in lokalizacijo ter ju usklajevati s sistemom za upravljanje vsebine. Sistem deluje kot osrednja točka za jezikovna sredstva v obliki podatkovnih zbirk prevodov, glosarjev in standardov blagovnih znamk za globalno vsebino.

internationalization (i18n) – internacionalizacija
V računalniškem okolju pomeni to proces prilagajanja izdelka, tako da je primeren za več jezikov in jezikovnih značilnosti (valuta, oblika zapisa datumov), brez poseganja v zasnovo.

localization (l10n) – lokalizacija
Proces prilagajanja izdelka ali programske opreme določenemu jeziku ali kulturi. Prava lokalizacija upošteva jezik, kulturo, običaje in značilnosti govorcev ciljnega jezika. Pogosto vključuje spremembe programske opreme, uporabo tipkovnice in pisave ter oblike zapisa datuma, časa in valut.

machine translation (MT) – strojno prevajanje
Tehnologija, ki omogoča samodejno prevajanje iz enega človeškega jezika v drugi jezik z uporabo glosarjev in naprednih tehnik za analizo slovnice, skladnje in semantike.

quality assurance (QA) – zagotavljanje kakovosti
Procesi, s katerimi se zagotovi dokazilo, da se dejavnosti preverjanja kakovosti izvajajo učinkovito in uspešno. Vsa načrtovana ali sistemska opravila, ki jih je treba izvesti za zagotovitev, da izdelek ali storitev ustreza določenim zahtevam glede kakovosti. Zagotavljanje kakovosti zajema vse dejavnosti od zasnove, razvoja, proizvodnje in nameščanja do servisiranja in dokumentacije.

terminology management - upravljanje terminologije
Ustvarjanje shramb za terminološke vire za sestavo slovarjev, vzdrževanje terminoloških zbirk, priložnostno reševanje težav pri iskanju večjezičnih ustreznic pri prevajanju ali ustvarjanje novih izrazov pri sestavljanju tehnične dokumentacije. Programska oprema za upravljanje terminologije pomaga prevajalcu s samodejnim iskanjem in prikazovanjem izrazov, ki so v dokumentu, v določeni terminološki zbirki.

translation memory (TM) - pomnilnik prevodov
Pomnilnik prevodov je jezikovna podatkovna zbirka, ki hrani predhodno prevedene prevodne enote.

Translation Memory eXchange (TMX) - standard za izmenjavo pomnilnikov prevodov
Standard, ki temelji na jeziku XML, omogoča poenostavitev in avtomatizacijo procesa pretvarjanja pomnilnikov prevodov iz ene oblike zapisa v drugo.

translation unit (TU) - prevodna enota
Segment besedila, ki ga prevajalec obravnava kot eno kognitivno enoto, in mu ustvari ustreznico v ciljnem jeziku. Prevodna enota je lahko ena beseda, besedna zveza, ena ali več povedi ali večja enota besedila.

XLIFF (XML Localization Interchange File Format)
Oblika zapisa datoteke za izmenjavo lokalizacijskih podatkov, ki temelji na jeziku XML. Aprila 2002 je XLIFF standardizirala organizacija OASIS. Ta oblika določa elemente in atribute, ki naj bodo lokalizirani. XLIFF se lahko uporablja za izmenjavo podatkov med podjetji, kot so izdajatelji programske opreme in ponudniki lokalizacijskih storitev ali med orodji za lokalizacijo, kot so sistemi pomnilnikov prevodov in sistemi strojnega prevajanja.